PONÚKAME

spracovanie priebežného auditu, štatutárneho auditu (AUDIT CERTIFICATE) a auditu konsolidovaného celku. Transformujeme slovenské účtovné výkazy na medzinárodný štandard – podľa Medzinárodných účtovných noriem – IFRS.